October 26, 2020

Polish Times

najnowsze polskie wiadomości

Huawei P40 Pro+, czyli przybliżaj bez końca. Czy 100-krotny zoom ma jakikolwiek sens? [TEST]

Huawei P40 Pro+, czyli przybliżaj bez końca. Czy 100-krotny zoom ma jakikolwiek sens? [TEST]
Zobacz wideo Telefon z Matriksa i niezniszczalna Nokia. Najbardziej kultowe telefony komórkowe [TOPtech] Jest piekielnie drogi, ma piêæ aparatów g³ównych, 10-krotny zoom optyczny i a¿ 100-krotny zoom cyfrowy. Huawei P40 Pro+ to smartfon wyj±tkowy, a szczególnie du¿o ma do zaoferowania fanom fotografii mobilnej. Wersjê Huawei’a P40 Pro (bez "plusa" w nazwie) szczegó³owo opisywa³ ju¿ w…

Zobacz wideo
Telefon z Matriksa i niezniszczalna Nokia. Najbardziej kultowe telefony komórkowe [TOPtech]

Jest piekielnie drogi, ma piêæ aparatów g³ównych, 10-krotny zoom optyczny i a¿ 100-krotny zoom cyfrowy. Huawei P40 Pro+ to smartfon wyj±tkowy, a szczególnie du¿o ma do zaoferowania fanom fotografii mobilnej. Wersjê Huawei’a P40 Pro (bez “plusa” w nazwie) szczegó³owo opisywa³ ju¿ w swojej recenzji Daniel Maikowski. Ja postanowi³em sprawdziæ, co potrafi P40 Pro+ w kontek¶cie mobilnego fotografowania.

Huawei P40 Pro+Huawei P40 Pro+ fot. BP

Foto specyfikacja Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro+ ma na pleckach ca³y arsena³ aparatów, dlatego na pocz±tek warto przypomnieæ ich dok³adn± specyfikacjê. Prezentuje siê ona nastêpuj±co:

  • aparat g³ówny 50 Mpix Ultravision f/1,9 z optyczn± stabilizacj± obrazu
  • aparat szerokok±tny 40 Mpix f/1,8
  • aparat z teleobiektywem 8 Mpix f/ 2,4 zoom 3x
  • aparat z teleobiektywem peryskopowym 8 Mpix f/4,4 zoom 10x
  • aparat do pomiaru g³êbi ostro¶ci

Gwoli ¶cis³o¶ci trzeba zaznaczyæ, ¿e dwa pierwsze aparaty s± identyczne, jak w przypadku tej “podstawowej” wersji Huawei P40 Pro. Wiêcej na ich temat mo¿na przeczytaæ we wspomnianej recenzji tego modelu. W skrócie powiem jedynie, ¿e fotografie z aparatu g³ównego prezentuj± siê rewelacyjnie, a szczególne s³owa uznania nale¿± siê Huawei za pracê tego sensora w s³abych warunkach o¶wietleniowych.

Huawei P40 Pro+ - aparat szerokok±tnyHuawei P40 Pro+ – aparat szerokok±tny fot. BP

Aparat szerokok±tny równie¿ dostarcza ¶wietnej jako¶ci zdjêcia, które nawet w gorszych warunkach o¶wietleniowych prezentuj± siê rewelacyjnie. Szum jest niemal niewidoczny, równie¿ na brzegach kadru, fotografie s± szczegó³owe, zniekszta³cenia beczkowe niewielkie, a kolory do¶æ nasycone, ale wci±¿ naturalne.

Przejd¼my jednak, do tego, co najciekawsze, czyli do zoomu. W oczy rzucaj± siê bowiem dwa aparaty z teleobiektywami, co sprawia, ¿e Huawei P40 Pro+ powinien byæ szczególnie trafnym wyborem dla mi³o¶ników fotografowania na d³ugich ogniskowych. Jak jest w praktyce?

Huawei P40 Pro+ - aparat szerokok±tnyHuawei P40 Pro+ – aparat szerokok±tny fot. BP

Huawei P40 Pro+, czyli telefon z dwoma teleobiektywami

Zamiast jednego teleobiektywu z 5-krotnym zoomem optycznym (50-krotnym cyfrowym) mamy tu dwa aparaty o znacznie wiêkszych mo¿liwo¶ciach. Pierwszy z nich to do¶æ typowy aparat z 3-krotnym zoomem optycznym daj±cym bardzo dobre, ale nie rewelacyjne zdjêcia. Poprawnie dobiera kolory i ekspozycjê, a zdjêcia z niego s± przyjemne i stosunkowo szczegó³owe (choæ nie tak, jak z aparatu g³ównego).

Mimo to, moim zdaniem istnienie aparatu z 3-krotnym zoomem jest w tym smartfonie ma³o zasadne. Podobne, a czêsto nawet nieco lepsze efekty przyniesie sfotografowanie danego przedmiotu aparatem g³ównym, a nastêpnie wykadrowanie zdjêcia. Widaæ to szczególnie po zmroku, gdy aparat z teleobiektywem przestaje sobie radziæ z niedoborem ¶wiat³a.

Huawei P40 Pro+ - zoom 3 razyHuawei P40 Pro+ – zoom 3 razy fot. BP

Zdecydowanie wiêcej sensu okazuje siê mieæ aparat z teleobiektywem peryskopowym. Oznacza to, ¿e obiektyw wyposa¿onym jest w lusterko, które odbija ¶wiat³o pod k±tem 90 stopni i przekazuje do soczewek i m

Read More